Logo ubs ua 5

Кафедра обліку і оподаткування

Створено: Середа, 03 травня 2017, 16:39
Перегляди: 17270
 

Історія кафедри обліку і оподаткування   

Кафедра обліку і оподаткування була створена у 2008 році.

Кафедра обліку і оподаткування є випусковою з підготовки:

2008-2009 рр. – першим завідувачем кафедри став доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.

 У 2009 році відбувся перший випуск магістрів з обліку і оподаткування.

2009-2010 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Валерія Василівна Сопко.

2011-2012 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Олег Володимирович Васюренко.

2012-2015 рр. – завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Руслан Олександрович Костирко.

2015-2018 рр. - завідувач кафедри доктор економічних наук, доцент Ірина Миколаївна Дмитренко.

З 02.10.2018 по теперішний час – завідувач кафедри кандидат економічних наук, доцент Мар’яна ОлександрівнаСулима.

У 2013 році здійснено акредитацію навчальних дисциплін кафедри за магістерською програмою «Фінансово-облікова аналітика» спеціальності «Бізнес-адміністрування» у IFA (Інституті фінансових бухгалтерів, Велика Британія).

У 2013 році відбувся перший випуск магістрів з бізнес-адміністрування, випускники отримали не тільки дипломи державного зразка, а також дипломи IFA.

У 2015 році зроблено перший набір на освітній ступінь «бакалавр» за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування».

У 2016 році здійснено акредитацію в АССА (Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів, Велика Британія) 5 навчальних дисциплін (F5–F9), які були інтегровані у навчальний план та увійшли до складу дисциплін кафедри за магістерською програмою «Облік і аудит у підприємницькій діяльності». У результаті отримано найширшу загальну акредитацію за 9 дисциплінами (перезаліками F1–F9) професійної схеми базового та просунутого рівня АССА.

На даний час акредитовано дві магістерські програми: освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" та освітньо-наукова програма "Облік у глобальному цифровому суспільстві".

Місія кафедри обліку і оподаткування - формування креативного мислення та високих фахових якостей студентської молоді на базі створення умов постійного заглиблення у професійне середовище обліково-аналітичної та аудиторської діяльності.

Мета діяльності кафедри обліку і оподаткування  - здійснення навчальної, методичної, наукової роботи та міжнародної співдружності для забезпечення підготовки фахівців у галузі обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту, що здатні працювати на підприємствах різних організаційно-правових форм, у органах державного фінансового контролю, в аудиторських та консалтингових фірмах.

Професорсько-викладацький склад кафедри обліку і оподаткування сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають значний практичний та науково-педагогічний досвід роботи. Це складає фундамент викладання фахових дисциплін на високому науково-методичному рівні з дотриманням стандартів вищої освіти та сучасних вимог міжнародних професійних організацій.

У складі кафедри 8 науково-педагогічних працівників, у тім числі: докторів наук, професорів – 2; кандидатів наук, доцентів – 3; кандидатів наук – 2; викладач – 1.

Кафедра обліку і оподаткування проводить повний цикл навчальної та науково-методичної роботи з підготовки бакалаврів та магістрів, підвищення кваліфікації, зокрема за напрямами додаткової професійної освіти  Бізнес-школи ДВНЗ «Університет банківської справи» за програмами mіnі-MBA.

На кафедрі ведеться наукова підготовка аспірантів (PhD) та докторантів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

 

 

 Sulyma M O

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

ОСВІТА:

ДОСВІД РОБОТИ:

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

У 2015 р. – Вчений секретар спеціалізованої вченої радиК 26.883.02

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво 2 аспірантами.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

1.Всесвітній банк та Фонд МСФЗ, семінар «Викладання МСФЗ на базіКонцептуальних основ», м. Київ, 18-19 листопада 2015р., сертифікатучасника

2.АССА, тренінг для викладачів «Методивдосконаленнянавчання для акредитації на заліки та підготовкистудентів ВНЗ для подальшогоскладанняіспитівкваліфікації АССА», м.Київ, 22 квітня 2016р., сертифікатучасника

3.Семінар-тренінг «Методи та технологіїефективноїпередачіінформації при навчаннідорослих», м. Київ, 07.10-19.11.2017 р., свідоцтво № КІ 34716922/000270-17 (72 год.)

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

 1. Бухгалтерський облік (рівень А)
 2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
 3. Фінансовий облік
 4. Фінансова звітність (F7-ACCA)
 5. Фінансовий аналіз
 6. Облік і аудит в банках
 7. Звітність банку

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Обліково-аналітичне забезпечення міжбанківських кредитних операцій, облік за МСФЗ, фінансова звітність

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Понад 30 друкованих праць, із них 1 навчальний

посібник, 14 статей у фахових виданнях, 2 статті у виданнях, цитованих у

наукометричних базах. 

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ:

Підручники, навчальні посібники

 1. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник / О. П. Кундря-Висоцька, О. В. Москаленко, М. О. Сулима. – К. : УБС НБУ, 2015. – 298 с.

У наукових фахових виданнях:

 1. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Структурна побудова вітчизняного міжбанківського кредитного ринку / М.О. Бутрин (М.О. Сулима) // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2009. – № 3 (6). – С.110 – 113 (0,45 д.а.).
 2. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Банківська криза в Україні / М.О. Бутрин (М.О. Сулима) // Науковий журнал “Економіка ринкових відносин”. – 2010. – № 5. – С. 229 – 233 (0,36 д.а.).
 3. Сулима М.О. Бухгалтерський облік формування і використання резервів за міжбанківськими кредитами / М.О. Сулима // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 3 (9). – С. 279 – 282 (0,40 д.а.).
 4. Сулима М.О. Активні міжбанківські кредитні операції : відображення у бухгалтерському обліку / М.О. Сулима // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 2 (11). – С. 290 – 293   (0,38 д.а.).
 5. Сулима М.О. Етапи розвитку вітчизняного міжбанківського кредитного ринку / М.О. Сулима, С.В. Андрос // Науковий журнал “Бізнес Інформ”. – 2011. – № 7(2). – С. 134 – 136 (0,29 д.а., особисто автору належить 0,23 д.а.: поетапний аналіз вітчизняного міжбанківського кредитного ринку).
 6. Сулима М.О. Аналіз міжбанківських кредитних операцій та їх вплив на фінансовий стан банків / М.О. Сулима // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2011. – № 29, частина ІІ. – С. 78 – 84 (0,44 д.а.).
 7. ­­­­­­­­­­­Сулима М.О.Нефінансова звітність банків : обліково-аналітичний аспект / М.О. Сулима //«Наука й економіка». – 2014. – № 1(33). – С.57-62(0,43 д.а.).
 8. ­­­­­­­­­­­Сулима М.О.Організація аудиту касової роботи банку / М.О. Сулима //«Економіка. Фінанси. Право». – 2014. – № 3/1. – С.67-70(0,39 д.а.).
 9. Сулима М.О. Організація аудиту депозитних операцій банку / М.О. Сулима // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право) : наук. журн. – К.: НАУ, 2014. – № 1. – С.221-223 (0,48 д.а.).
 10. Сулима М.О. Організація обліку та особливості проведення перевірки операцій банку за податками / М.О. Сулима // Збірник наукових праць /НАН України.Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2014. – Вип.1 (105). – С.487-494 (0,49 д.а.).
 11. Сулима М.О. Аналіз вітчизняного ринку міжбанківських кредитних ресурсів / М.О. Сулима // «Вісник Одеського національного університету. Економіка». – 2014.Том 19, випуск 2. – С. 113-116 (0,45 д.а.).
 12. Сулима М.О. Критерії ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку / М.О. Сулима // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 11, частина 1. С.154-157(0,42 д.а.).
 13. Сулима М. О. Роль і функції банків учасників промислово-фінансових груп / М. О. Сулима, С. П. Прокопенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 16, частина 4. С.140-143.
 14. Сулима М. О. Шляхи інтеграції вітчизняного бухгалтерського обліку у Європейський простір / М.О.Сулима // Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» (IndexCopernicus 2016: 32.82). – Випуск 4 (47). С.181-185.

В інших наукових виданнях:

 1. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Політика НБУ на міжбанківському кредитному ринку в умовах економічної кризи / М.О. Бутрин (М.О. Сулима) // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матер. VIII наук.-практ. конф., 21 – 22 травня 2009р. – Черкаси, 2009. – С. 18 – 20 (0,14 д.а.).
 2. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Процентна політика НБУ як інструмент регулювання міжбанківського кредитного ринку / М.О.Бутрин (М.О. Сулима) // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф., 21 – 22 травня 2009р. – Суми, 2009. – С. 34 – 35 (0,08 д.а.).
 3. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Thesubjectsofinterbankcreditmarketandtheirmainfunctions / М.О.Бутрин (М.О. Сулима) // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : матер. VII між нар. наук.-практ. конф., 25 – 26 лютого 2010р. – Тернопіль, 2010. – С. 43 – 44 (0,14 д.а.).
 4. Бутрин М.О. (Сулима М.О.). Функціонування міжбанківського кредитного ринку в умовах глобалізації / М.О.Бутрин (М.О. Сулима) // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації : матер. IV наук.-практ. конф., 30 квітня 2010р. – Сімферополь, 2010. – С. 38 – 40 (0,16 д.а.).
 5. Сулима М.О. Аналіз міжбанківських кредитних операцій: види, методи та етапи здійснення / М.О.Сулима // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : матер. IX між нар. наук. конф., 25 березня 2011р. – Київ, 2011. – С. 239 – 242 (0,19 д.а.).
 6. Сулима М.О. Cистемна оцінка фінансового стану банку / М.О.Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : матер. I наук.-практ. конф., 17 травня 2011р. – Київ, 2011. – С. 121 – 122 (0,09 д.а.).
 7. Сулима М.О. Методики оцінки фінансового стану банку-позичальника / М.О.Сулима // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 травня 2011р. – Суми, 2011. – С. 38 – 40 (0,14 д.а.).
 8. Сулима М.О. Оцінка ефективності вітчизняного ринку міжбанківського кредитування / М.О.Сулима // Модернізація обліку, аналізу і контролю в галузях економіки України : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовтня 2011р. – Тернопіль, 2011. – С. 277 – 280 (0,25 д.а.).
 9. Сулима М.О. Характеристика рахунків для обліку міжбанківських кредитних операцій / М.О. Сулима // Проблеми обліку, аналізу і аудиту в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів : матер. ІV міжнар. студ. наук. конф., 10-11 листопада 2011 р. – Львів, 2011. – С. 221 – 224 (0,17 д.а.).
 10. Сулима М.О. Характерні особливості корпоративної звітності вітчизняних підприємств / М.О. Сулима // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД : матер. ХІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 30-31 серпня 2013 р. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – С. 37 – 38 (0,23 д.а.).
 11. Сулима М.О. Суть і класифікація капіталу як економічної категорії та об’єкта бухгалтерського обліку / М.О. Сулима // Наука і сучасність : виклики глобалізації : матер. міжнар. конф., 25 травня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 138 – 141 (0,23 д.а.).
 12. Сулима М. А., Галасун И. В. Проблемы и направленияразвития аудита в Украине: матер. VIII междунар. студ. науч. форумарегион. унив. «Студенческаянаучная зима в Бресте -2013», (Брест, 19-21 декабря).
 13. Сулима М.О. Аналіз вітчизняного депозитного ринку в умовах політичної та економічної нестабільності / М.О. Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : тези доповідей учасників ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / УБС НБУ (м. Київ), 16 травня 2014 р. – К., 2014. – С. 148 – 150 (0,12 д.а.).
 14. Сулима М.О. Аналіз вітчизняного депозитного ринку в умовах політичної та економічної нестабільності / М.О. Сулима, О.Ю. Попадейкіна // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : тези доповідей учасників ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / УБС НБУ (м. Київ), 16 травня 2014 р. – К., 2014. – С. 202 – 204 (0,17 д.а.).
 15. Сулима М.О. Організація обліково-аналітичного забезпечення в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку з метою формування звітності / М.О. Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : матер. V науково-практичної конференції / УБС НБУ (м. Київ), 28 травня 2015 р. – Київ, 2015. – С.200-201(0,17 д.а.).
 16. Сулима М.О. Підвищення ефективності вищої освіти з врахуванням потреб ринку/ М.О. Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки : матер. VIІ веукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених/ ДВНЗ «Університет банківської справи», 19 травня 2017 р. – Київ, 2017. – С.338-339 (0,15 д.а.).
 17. Сулима М.О. Концепція підготовки фінансової звітності за міжнародними стандартами/ М.О. Сулима // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи та економіки : матер. VIІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених/ ДВНЗ «Університет банківської справи», 01 червня 2018 р. – Київ, 2018. – C.314-316 (0,12 д.а.)

 

Інформація про досягнення та нагороди

1.Свідоцтво про успішне проходження навчання на семінарі-тренінгу «Методи та технології ефективної передачі інформації при навчанні дорослих».

2.Сертифікат, що засвідчує навчання за програмою «Розробка та проведення тренінгу» та присвоєння базової кваліфікації Бізнес-тренер (BusinessSchoolBankingUniversity).

3.Почесна грамота за небайдужість до наукової студентської еліти, за участь у Фінансовому турнірі (Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України).

4.Cертифікат  учасника, що засвідчує навчання за програмою Тренінг для тренерів «Saving Game» (Deutsche Sparkasse).

5.Подяка за відповідальну та об’єктивну роботу в журі заключного етапу ІV Всеукраїнського Турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність» та успішну педагогічну діяльність у справі формування сучасних компетентностей молодого покоління українців (Національний банк України).

6.Подяка за сприяння в підвищенні рівня фінансової обізнаності школярів та участь у роботі журі ІV Всеукраїнського Турніру юних знавців курсу «Фінансова грамотність» (Міністерство освіти і науки України)


 

  Dolinska O M

Старший викладач кафедри обліку і оподаткування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

старший викладач кафедри обліку і оподаткування,

провідний фахівець Інституту банківських технологій та бізнесу

ОСВІТА:

З 2013 рр. – аспірантка за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Науковий керівник – д.е.н., професор Костирко Р.О. Тема дисертації: «Внутрішній аудит в системі управління комерційного банку».

2011 – 2013 рр. – студентка денної форми навчання Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ),диплом ОКР «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит».

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2016 р. – старший викладач кафедри обліку і оподаткування, провідний фахівець Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

2013 р. – 2015 р. – фахівець кафедр, викладач кафедри обліку і оподаткування (на погодинній основі) Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Аудит

Економічний аналіз

Облік і аудит у банках

Фінансовий облік ІІ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Внутрішній аудит в управлінні комерційним банком

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має 12 друкованих праць, із них 2 статті у фахових виданнях, 2 статті у виданнях, цитованих у наукометричних базах, 8 тез доповідей.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Статті

1. Долінська О.М. Системний підхід до організації внутрішнього аудиту банку. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – К.: Типографія «Інтердрук», 2015. – 254 с. (с. 67-74)

2. Долінська О.М. Методика планування внутрішнього аудиту в банках України за ризик-орієнтованим підходом. Problems of accounting, analysis and audit: the institutional dimension - Collective monograph – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2015. - 132 p. (с.116-123, Номер державної реєстрації 0113U007515 Включено до наукометричної бази РИНЦ)

3. Долінська О.М., Костирко Р.О. Місце та роль внутрішнього аудиту в системі управління комерційним банком. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика: [колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас]. – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С.І., 2014. – Т. 2 – 408 с.

4. Долінська О.М. Нормативно-правова база організації внутрішнього аудиту в комерційних банках. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) / О.М. Долінська // НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с. – ISSN 2071-4653. (с. 403-410)

Участь у наукових конференціях

1. Долінська О.М. Документальне забезпечення внутрішнього аудиту комерційного банку // Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8 травня 2015  р.) / За. заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько. У 3-х частинах.–  Ужгород: Видавничий дім  «Гельветика», 2015. – Ч. 2. – 152 с. (с. 147-148)

2. Долінська О.М. Оцінка якості внутрішнього аудиту. Сучасні економічні системи: стан та перспективи: тези доп. VІ Міжнародної наук.-пр інтернет-конф., 14-15 травня 2015 р. – Хмельницький : ХКТЕІ, 2015. – С.408. (с. 119-120)

3. Долінська О.М. Особливості ефективного функціонування служби внутрішнього аудиту банку // Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 15-16 травня 2015 р.) / ред. кол.: К. С. Шапошников [та ін.]. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 192 с. (с. 135-136)

4. Долінська О.М. Етапи внутрішнього аудиту банку. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: Тези доповідей учасників V науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : УБС НБУ,  2015. – 208 с. (с. 192-193)

5. Долінська О.М. Внутрішній аудит згідно міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту. Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників IV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених / Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ). – К., 2014. – 263 с. (с. 177-179)

6. Долінська О.М. Теоретичні аспекти здійснення аналітичних процедур при проведення внутрішнього аудиту банку / О.М. Долінська // Стратегія розвитку аудиту в умовах глобалізації економічних відносин: міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 31 березня – 1 квітня 2016 р.) : тези доп. / Відп. ред. С.В. Бардаш. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 191с. – Укр., рос. та англ. мовами. (с. 67-70)

7. Dolinska O.M. Advantages organization of internal audit in banks Ukraine using the format XBRL // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles. - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015.- 340 p. (с. 236-239), Включено до наукометричної бази РИНЦ, переданий на рецензування  для включения в Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH)) 

8. Долінська О.М. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту в системі управління комерційним банком. // Актуальні проблеми посткризового розвитку банківського сектору України. Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів 15-16 травня 2014 року. КНУ імені Тараса Шевченк


Kobljanska O I

Кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2004),

доцент кафедри обліку і оподаткування (2011),

доцент кафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

1986-1989 рр. - аспірантка денної форми навчання економічного факультету Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка
1978-1983 рр. - студентка денної форми навчання економічного факультету Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Присвоєна кваліфікація економіст, викладач політичної економії  

ДОСВІД РОБОТИ:

З 2012 р. - і до теперішнього часу Доцент кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи»
2001- 2012 р. - Консультант з питань бухобліку та аудиту консалтингової компанії «Євроконсалт» (за сумісництвом).
2008-2009 р. - ТОВ «Оптимус-Київ» на посаді головного бухгалтера (за сумісництвом).
1997-2007 р. - Польське Представництво «Оптіконнект» на посаді головного бухгалтера (за сумісництвом).
1994-1997 р. - Київський інститут менеджменту та бізнесу при Київському Університеті ім. Т.Г. Шевченка на посаді головного бухгалтера (за сумісництвом).
1993-2012 р. - Доцент кафедри бухгалтерського обліку і оподаткування Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка.

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво аспірантом Івченко В.В. «Формування та аналіз консолідованої фінансової звітності банківської групи».

 Має одного захищеного кандидата економічних наук .

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. 1995 р. − Аудиторська Палата України: отримано сертифікат аудитора категорії А (з правом здійснення аудиту підприємств та господарських товариств)
 2. 2002 р. − Інститут судових експертиз. Отримано сертифікат судово-бухгалтерського експерта з правом проведення судово-економічних експертиз з дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності
 3. 2013 р. Бізнес-освітній альянс. Сертифікат про участь у Корпоративному майстер-класі «Удосконалення викладацької майстерності» / Сертифікат від 27.11.2013 р.
 4. 2013 р.   Бізнес-освітній альянс Сертифікат про участь у семінарі «Досвід застосування МСФЗ: складні стандарти і типові помилки» / Сертифікат від 28.11.2013 р.
 5. 2015 р. Всесвітній банк та Фонд МСФЗ. Семінар «Викладання МСФЗ на базі Концептуальних основ», м. Київ. / Сертифікат від 18-19.11.2015.
 6. 2016 р Компанія «Olerom», участь у міжнародному форумі  «Forum one Ukraine - 2016» в м. Києві. / Сертифікат від 15.10.2016.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Організація  бухгалтерського обліку

Роль бухгалтера у бізнес-середовищі (F1 – ACCA)

Оподаткування (F6 – ACCA)

Фінансовий облік (поглиблений курс)

Корпоративна звітність

Історія розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Облікова політика підприємств

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Оподаткування суб’єктів господарювання та вдосконалення податкової звітності.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має понад 90 друкованих праць, із них  2 навчальних посібника, понад 50 статей у фахових виданнях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Навчальні посібники

 1. Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.і доп. - К .: Знання, 2007. - 471с.
 2. Звітність підприємства: навч.-метод. посібник / Н. А. Остап’юк, О. І. Коблянська та ін. – К. : УБС НБУ, 2014. – 496с.

Статті

 1. Коблянська О.І., Ковальчук О.М. Особливості відображення імпортних операцій у світлі Податкового кодексу України // Облік і фінанси АПК. -  2011. -  № 3. - С. 62-67
 2. Коблянська О.І. Сафонов Т.І. Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні:Збірник наукових праць. Вип. 11. – К., 2011, с.43-48.
 3. Kobljanska O. Actual aspects of environmental enterprises // Societal Innovations for Global Growth. – Mikolo Romerio universitetas. – 2012. – p.673-683
 4. Коблянська О.І. Бухгалтерський і податковий облік фінансових кредитів // Вісник УБС НБУ. -2013 - №2. – С.246-251
 5. Коблянська О.І. Теоретичні і практичні аспекти аудиту експортних операцій // Вісник УБС НБУ. - 2014. - №1. –с.233-238
 6. Коблянська О.І. Теоретичні і практичні аспекти здійснення внутрішнього аудиту // Вісник УБС НБУ. - 2014. - №3. –с.133-138
 7. Коблянська О.І., Лабан А.Ю. Особливості методичних прийомів обліку основних засобів з урахуванням змін в податковому законодавстві // Вісник УБС – 2015. - №2. – с.149-153
 8. Коблянська О.І., Кондратов Є. О. Сучасний стан аутсорсінгу бухгалтерського обліку // Вісник УБС – 2016. - №1. – с.149-153
 9. Коблянська О.І., Коблянська Г.Ю., Гаркава Ю.О. Вексельні операції:  бухгалтерський облік  та оподаткування // Вісник УБС – 2016 . -  №1-2. – с.89-97 

 

 


Kostyrko R O

Доктор економічних наук, професор

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

доктор економічних наук; спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2011 р.),

професор кафедри бухгалтерського обліку (2013 р.),

професор кафедри обліку і оподаткування

ОСВІТА:

2007-2011 рр. – докторант. Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Національна академія статистики, обліку та аудиту.

1998-2000 рр. – аспірант. Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Східноукраїнський державний університет.

1992-1997 рр. – студент Східноукраїнського державного університету, диплом з відзнакою ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю «Облік та аудит», кваліфікація «Економіст».

РОБОТА:

З квітня 2017 і по теперішній час – професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Університет банківської справи».

З вересня 2016 р. по березень 2017р. – директор Інституту банківських технологій та бізнесу, професор кафедри обліку і оподаткування ДВНЗ «Університет банківської справи».

З вересня 2012 р. по серпень 2016 р. – завідувач кафедри обліку і оподаткування Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ).

З вересня 2012 р. по теперішній час – професор кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту (за сумісництвом).

З вересня 2011 р. – професор кафедри бухгалтерського обліку Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ).

З вересня 2010 р. – в.о. професора кафедри бухгалтерського обліку Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи НБУ (м. Київ).  

З серпня 2004 р. по січень 2007 р. – доцент кафедри контролю і аудиту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З вересня 2003 р. по серпень 2004 р. – доцент кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З грудня 2000 р. по вересень 2003 р. – асистент кафедри фінансів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

З червня 1997 р. по січень 1998 р. – аудитор, аудиторська фірма ТОВ «Луганський аудиторський сервіс – ЛАС».

З травня 1994 року – помічник аудитора,  аудиторська фірма ТОВ «Луганськ-аудит».

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

Протягом 2015-2016 рр. був головою Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій ДВНЗ «Університет банківської справи» зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

З 2014 р. по теперішній час є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальностей 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит / 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво 2 аспірантами та 2 докторантами. Під його керівництвом захищено 1 кандидатську дисертацію.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2012 р. – підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит» (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №543144).

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр. – Обов’язкове підвищення кваліфікації аудиторів України.

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТАХ:

Постійно залучається в якості міжнародного експерта-члена експертної групи Незалежної  казахстанської агенції із забезпечення якості освіти (Республіка Казахстан). 

Приймав участь в програмі «Запрошений професор» в Східно-Казахстанському державному технічному університеті ім. Д. Серікбаєва в 2011, 2012 та 2013 рр.

З 2009 року є членом міжнародної Ради Кураторів програми European Business Competence* License (EBC*L, Відень).

З 1999 року по теперішній час – викладач професійних бізнес-освітніх програм підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів і аудиторів в Україні, Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, Російській Федерації, в т. ч.: IFA, АССА, CIMA, EBC*L, САР/СІРА.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Фінансовий аналіз

Фінансовий менеджмент

Аудит

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Очолює наукову школу «Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення менеджменту суб’єктів господарювання» ДВНЗ «Університет банківської справи».

Наукові дослідження в сфері розробки та впровадження міжнародних стандартів інтегрованої звітності, обліку та аудиту.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Автор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 8 монографій, 4 навчальних посібника, опублікованих українською, російською та англійською мовами в Україні та за кордоном.

Монографії

Костирко Р.О., Темнікова Н.В. Аналіз і діагностика фінансової спроможності підприємств в управлінні фінансовою безпекою держави: Монографія.-Луганськ: Вид-во “Ноулідж”, 2013. – 250 с.

Навчальні посібники

Костирко Р.О., Костирко Л.А., Темнікова Н.В. Стратегічний фінансовий менеджмент (рекомендовано МОН України гриф № 1/11-6718 від 06.05.2014 р.) Навчальний посібник: Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2014.

Статті

 1. Костирко Р.О. Організація пооб’єктного контролю ефективності діяльності підприємств / Р. О. Костирко // Фінансовий простір : електронне наукове фахове видання Міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 93-99. (EBSCO Publishing (США), Open Academic Journal Index (OAJI), Cite Factor (США), Universal Impact Factor (Австралія), Research Bib (Японія).
 2. Костирко Р.О. Внутрішній контроль в антикризовому управлінні підприємства: методологія, організація / Р. О. Костирко // Współpraca Europejska. – 2015. – № 2(2). – P. 100-107. ISSN (Print: 2449-7320, Online: 2449-8726), Google Scholar, Citefactor indexing, Ulrichs web Global Serials Directory, Research Papersin Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, EBSCO host, Get Info, Research Bible).
 3. Костирко Р.О., Середа О.О. Аналіз впливу фінансових інструментів на формування інвестиційного потенціалу в економіці України / Р. О. Костирко, О.О.Середа  // Часопис економічних реформ. – Науково-виробничий журнал. – №1(17). – 2015. – С. 68-75. (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 4. Костирко Р.О. Внутрішній контроль господарюючих суб’єктів/ Р. О. Костирко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – 2014. – № 8 (215).– С. 94-99  (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 5. Костирко Р.О. Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу/ Р. О. Костирко //Часопис економічних реформ. – Науково-виробничий журнал. – №1(13). – 2014. – С. 49-54.  (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 6. Костирко Р.О.Внутрішній контроль в системі управління фінансовою стійкістю господарюючих суб’єктів / Р. О. Костирко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. - № 8(215). – С.94-99(Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru).
 7. Костирко Р.О.Перспективи міжнародної інтегрованої звітності/ Р. О. Костирко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» – 2014. – № 794. – С. 181-187.
 8. Костирко Р.О., Шпаковська Н. І. Управління фінансовою надійністю банку: концепція, механізм, контрольні параметри / Р. О. Костирко, Н. І.Шпаковська // Часопис економічних реформ. – Науково-виробничий журнал. – №2(14). – 2014. – С. 53-60.  (Index Copernicus, РІНЦ, eLibrary.ru)
 9. Костирко Р.О. Сучасні тенденції розвитку корпоративної соціальної звітності / Р. О. Костирко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. Збірник наукових праць. – Випуск 2(11). – Ч.2. – К.: ПП «Рута», 2013. – с. 116-132.
 10. Костирко Р.О., Темнікова Н.В. Фінансова безпека держави  і фінансова спроможність підприємств: аналіз сучасного стану та взаємозв’язку / Р. О. Костирко, Н.В. Темнікова // Фінанси України. – 2013. - №    4. – с. 117-125.

 Pidvysotska L J

Кандидат економічних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2004),

доцент кафедри обліку і оподаткування (2011),

доцент кафедри обліку і оподаткування (посада)

ОСВІТА:

2015 р. і до теперішнього часу Докторант. Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ).

2002-2003 рр. Аспірант. Спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя   (м. Тернопіль)

2000-2002 рр. Аспірант. Спеціальність «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тернопільська академія народного господарства (м. Тернопіль)

1994 -1999 рр. – Студентка денної форми навчання Інститут обліку та аудиту Тернопільської академії народного господарства. (м. Тернопіль),диплом ОКР «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Магістр з обліку і оподаткування».

ДОСВІД РОБОТИ:

Науково-педагогічний стаж складає17 років.

З вересня 2013 і до теперішнього часу Доцент кафедри обліку і аудиту Інституту банківських технологій і бізнесу. ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ).
З вересня 2009 р. до 2012р. Доцент кафедри обліку і аудиту. Університет банківської справи Національного банку України, Інститут магістерської та післядипломної освіти. (м. Київ). (за сумісництвом)
З вересня 2012 р. до серпня 2013 Доцент кафедри інноваційної діяльності в АПК . ННІ післядипломної освіти  Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України (м. Київ).
З вересня 2005 р до серпня 2012р. Доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту. Вищий навчальний заклад Університет економіки та права КРОК”  (м. Київ).

31.12.2004 р.-

31.08.2005 р.

В.о. доцента кафедри фінансів, кредиту, бухгалтерського обліку і аудиту Бережанський агротехнічний інститут Національного аграрного університету  (м. Бережани)

01.10.2003р. -

31.12.2004 р.

Старший викладач кафедри фінансів, обліку і оподаткування

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя    (м. Тернопіль)

18.11.2002 р. - 30.09.2003 р. Молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору. Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя   (м. Тернопіль) (за сумісництвом)
07.09.1999 р. - 31.10.2000 р. Стажист-дослідник кафедри аудиту Тернопільська академія народного господарства (м. Тернопіль)
   

ВІДОМОСТІ ПРО ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ:

2014 р. – Диплом Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ) «Кращий викладач Університету банківської справи Національного банку України. (м. Київ).

ЧЛЕНСТВО В РАДАХ:

2015-2016 рр. – Член спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності: фінансова та страхова діяльність).

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО:

Здійснює наукове керівництво 3 аспірантами:

 1. Петранівська (Морозюк) В.М. «Обліково-аналітичне забезпечення корпоративного управління банку»
 2. Іванченко В.Є. «Внутрішній аудит у Національному банку України: методологічне та організаційне забезпечення»
 3. Сурков П.Д. «Контроль та аналіз при здійсненні оціночних процедур вартості активів підприємства для цілей банківського кредитування»

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. 2012 р – Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ Післядипломної освіти, Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 865999  «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 12.09.2012р.
 2. 2013 р. – Університет банківської справи НБУ (м. Київ),   Свідоцтво про навчання за програмою «Методика викладання дисциплін «Управління банківською безпекою» та «Фінансовий моніторинг у банку» / Свідоцтво від 30.08.2013р.
 3. 2013 р. – Бізнес-освітній альянс Сертифікат про участь у Корпоративному майстер-класі «Удосконалення викладацької майстерності» / Сертифікат від 27.11.2013р.
 4. 2013 р. –  Бізнес-освітній альянс Сертифікат про участь у семінарі «Досвід застосування МСФЗ: складні стандарти і типові помилки» / Сертифікат від 28.11.2013р.
 5. 2016 р. – Тренінг АССА  «Методи вдосконалення навчання для акредитації на заліки та підготовки студентів ВНЗ для подальшого складання іспитів кваліфікації АССА».

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

Управління ефективністю (F5 – ACCA)

Аналіз діяльності суб’єктів господарювання

Стратегічний аналіз

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарювання

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Понад 100 друкованих праць, із них 2 монографії, 2 навчальні посібники,  50 статей у фахових виданнях, 10 статей у виданнях, цитованих у наукометричних базах, 2 Свідоцтва про авторське право.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Монографії

 1. Тринька Л.Я. Проблеми застосування міжнародних стандартів фінансової  звітності  вітчизняними  суб’єктами господарювання / Л.Я. Тринька, І.В. Больботенко // Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: Колективна монографія / За наук. ред. проф. Радіонової І.Ф. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – 2012. – 364с. (с. 202 – 237)
 2. Tryńka L.J. Zapewnienie ewidencyjno - analitycznego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstwa / L.J.Tryńka // Information Processing Actual Research Problems in Eastern Europe. Monografie / Polska: wydawnictwo Politechnika Lubelska. Lublin, 2013. – 124p. (110 – 122p.)

Підручники, навчальні посібники

 1. Тринька Л.Я. Економічний аналіз. Навчально-методичний посібник. / Л.Я. Тринька, О.В. Липчанська // (з Грифом МОНУ (Лист № 1/11-1301 від 01.02.2012р.) – К.: Алерта, 2013. –  Стор.579.
 2. Тринька Л.Я. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. / Л.Я. Тринька, О.В. Іванчук // (з Грифом МОНУ (Лист МОНУ №1/11-5591 від 18.03.13), – К.: Алерта, 2014. – 768с.

Статті

 1. Тринька Л.Я. Дискримінантні моделі прогнозування банкрутства як інструмент оцінки фінансової безпеки підприємства / Вчені записки Університету «КРОК» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». -Вип.1(1997). – Вип. 27: у 2-х т. – К., 2012. Т ІІ, с. 93 – 98. – 0,375 д.а.
 2. Тринька Л.Я. Проблемиобліково-аналітичного забезпечення в системі економічної безпеки підприємств [Текст] / Л.Я.Тринька // Вчені записки НУБіП України /– К., 2012. Т ІІІ – 0,33 д.а.
 3. Тринька Л.Я. Моделювання зв’язків між операційним та фінансовим левериджем в контексті інструментів фінансового менеджменту [Текст] / Л.Я.Тринька, М.М. Кулаєць // Науковий журнал "Стратегія розвитку України" – К.: НАУ. - №3, 2012 р. – 0,417 д.а.
 4. Тринька Л.Я. Перспективи методичного інструментарію системного аналізу в Business Intelligence [Текст] / Л.Я.Тринька // Бізнес - Інформ: Науковий журнал, - Харків: ХНЕУ, № 1, 2013р. – С. 88 -  91. – 0,33 д.а.
 5. Тринька Л.Я. Аналітичні інструменти та технології діагностування стану безпеки вітчизняних банків [Текст] / Л.Я.Тринька // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір (збірник наукових праць) /НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: відп.ред. В.С. Кравців. – Львів, 2014. – Вип. 1 (105). – 653 с. – С.362-370 – 0,33 д.а.
 6. Тринька Л.Я. Обліково-аналітична діяльність суб’єктів господарювання: сутність та складові / Л. Тринька // Вчені записки Університету «КРОК» / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». -Вип.1(1997). – Вип. 36. – К., 2014. - С.181-188 – 0,54 д.а.
 7. Підвисоцька Л.Я. Продаж товарів зі знижками: проблеми обліку і оподаткування [Електронний ресурс] / Л.Я. Підвисоцька // Ефективна економіка. – 2016. - №7. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5082
 8. Підвисоцька Л.Я. Облік та звітність земельних ресурсів: проблеми організації та методики [Електронний ресурс] / Л.Я.Підвисоцька // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки . - 2016. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2016_3
 9. Підвисоцька Л.Я. Дохід від реалізації товарів: невирішені питання  визнання, оцінки та обліку [Електронний ресурс] / Л.Я. Підвисоцька // Бізнес Інформ. – 2016. – №9. – Режим доступу до журналу: http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2016
 10. Підвисоцька Л.Я. Податкові аспекти використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення [Електронний ресурс] / Л.Я.Підвисоцька // Ефективна економіка. – 2016. – № 9. - Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua

 


Androsenko

 

 

Кандидат економічних наук

 

ОСВІТА:

 

2015 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Бухгалтерський облік і аналіз в управлінні витратами».

2007 рр. – закінчила навчання в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету (КНТЕУ) за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

2000 р. – закінчила навчання на факультеті заочної та післядипломної освіти Чернігівського державного інституту економіки і управління за спеціальністю „Облік і аудит” і отримала кваліфікацію економіста за фаховим спрямуванням “Облік і аудит”.

1988 р. – закінчила Чернігівський філіал Київського політехнічного інституту денної форми навчання, кваліфікація інженер-механік.

 

ДОСВІД РОБОТИ:

 

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 20 років.

З вересня 2018 р. – Державний вищий навчальний  заклад «Університет банківської справи» (м. Київ), доцент кафедри обліку і оподаткування.

2017 р. – 2018 р. – Державний вищий навчальний  заклад «Університет банківської справи» (м. Київ), доцент кафедри обліку і оподаткування (за сумісництвом).   

2014 р. – 2018 р. – Чернігівський національний технологічний університет, викладач потім доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту.

1996 р. – 2014 р. – Чернігівський державний інститут економіки і управління, старший лаборант, методист, викладач кафедри обліку і аудиту.

1988 р. – 1996 р. – науково-виробниче об’єднання „Хімтекстильмаш”, м. Чернігів,  інженер, інженер-конструктор, інженер-конструктор 3 категорії, інженер-конструктор 2 категорії.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

 

Аналіз господарської діяльності

Бухгалтерський облік (рівень В)

Облік на підприємствах малого бізнесу

Облік зовнішньоекономічної діяльності

Управлінський облік

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

 

Управління витратами промислових підприємств, управління підприємством

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

2017 р. – Business Education Alliance, м. Київ, SAP Business One, сертифікат досвідченого користувача від 08 жовтня 2017 р.

 

2016 р. – Інноваційні технології навчання у вищій школі. Чернігівський національний технологічний університет. Свідоцтво 1 СПК № 000584 від 15.12.2016 р.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Має понад 40 друкованих праць, із них: 12 наукових статей, 4 колективних монографії, участь у понад 20 наукових конференціях.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Статті у фахових виданнях

 1. Андросенко О. О. Економічна сутність витрат виробництва та їх роль у системі управління діяльністю промислових підприємств /
  О. О. Андросенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. / Економіка і менеджмент. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – Випуск 15. – С. 118-122.
 2. Андросенко О. О. Особливості методичних основ аналізу витрат виробництва продукції / О. О. Андросенко, В. В. Гливенко // Вісник Одеського національного університету / Економіка. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – Випуск 5. – Т. 20.
  С. 253 – 261.
 3. Андросенко О. О. Теорія обмежень як один з основних інструментів управлінського обліку на підприємствах кондитерської галузі / О. О. Андросенко // Проблеми і перспективи розвитку обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємствами в умовах євроінтеграції : зб. наук. праць. Серія: Економіка. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – Вип. 232, Т. XIII. – С. 12–20. (0,52 друк. арк.).
 4. Андросенко О. О. Основні підходи до формування та класифікації витрат на виробництво готової продукції / О. О. Андросенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : у 3 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 230, Т. IІІ. – С. 672–681. (0,50 друк. арк.).
 5. Андросенко О. О. Особливості калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах / О. О. Андросенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : у 5 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 232, Т. ІI. – С. 457–463. (0,33 друк. арк.).
 6. Андросенко О. О. Система облікової інформації як інформаційна база управління витратами підприємства / О. О. Андросенко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : у 4 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 217, Т. I. – С. 219–225. (0,33 друк. арк.).

Статті у наукових фахових виданнях, цитованих у міжнародних наукометричних базах

 1. Androsenko O. O. Analysis of production costs on the basis of the theory of constraints / O. O. Androsenko // Socio-economic aspects of economics and management : сollection of scientific articles. – Taunton : Aspekt Publishing, 2015. – Vol. 2. – P. 113–119 (0,46 друк. арк.).
 2. Андросенко Е. А. Концептуальные подходы внедрения теории ограничений в кондитерском производстве / Е. А. Андросенко // Новая экономика. Спецвыпуск. – 2014. – № 10. – С. 5–10 (0,54 друк. арк.).

Участь у наукових конференціях

 1. Андросенко О. О. Облік витрат і методологія функціонального моделювання / О. Андросенко // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 30 листопада 2016 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 71 – 72.
 2. Андросенко О. О. Системний підхід до використання інформаційних комп’ютерних технологій в обліку / О. Андросенко // International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization : Conference Proceeding (Klaipeda, January 29). – Klaipeda : Baltija Publishing, 2016. – P. 249 – 252.
 3. Андросенко О. О. Особливості розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах кондитерської галузі / О. Андросенко, В. Гливенко // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів I міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 11 грудня 2015 р.) – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 34 – 35.
 4. Андросенко О. О. Вплив особливостей технології та організації виробництва на побудову системи обліку й аналізу витрат на підприємствах кондитерської галузі / О. О. Андросенко, О. В. Полякова  // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека : економічні, правові та соціокультурні аспекти : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.) – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 577 – 578.
 5. Андросенко О. О. Коореляційно-регресійний аналіз як складова інструментарію оцінювання економічної ефективності виробництва кондитерської продукції / О. Андросенко, С. Биховець // Статистичне забезпечення управління сталим розвитком економіки та соціальної сфери : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди працівників статистики та 55-річчя Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів, 5 грудня 2015 р.). – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 203 – 205.
 6. Андросенко О. О. Аналіз впливу інформаційних технологій на побудову системи обліку витрат / О. О. Андросенко // Историко-правовые, социально-экономические и технологические аспекты развития общества : материалы докл. и выступлений междунар. науч.-практ. конф. (25 мар. 2015 г.) / Укр.-Рос. ин-т (филиал) в г. Чернигове ФГБОУ ВПО «Моск. гос. машиностроит. Ун-т (МАМИ)» ; [редкол. : Железняк А.В. (предс.) и др.].– Чернигов : Десна Полиграф, 2015. – С. 72–75. (0,13 друк. арк.).
 7. Андросенко О. О. Особливості застосування інформаційної системи управління витратами на підприємствах кондитерської галузі / О. О. Андросенко // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забезпечення підприємств : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 133 – 134 (0,13 друк. арк.).
 8. Андросенко О. О. Особливості організації обліку виробничих запасів на кондитерських підприємствах / О. О. Андросенко // Историко-правовые, социально-экономические и технологические аспекты развития общества : материалы докл. и выступлений междунар. науч.-практ. конф. (21 мар. 2014 г.) / Укр.-Рос. ин-т (филиал) в г. Чернигове ФГБОУ ВПО «Моск. гос. машиностроит. ун-т (МАМИ)» ; [редкол.: Железняк А. В. (предс.) и др.]. – Чернигов : Десна Полиграф, 2014. – С. 139–141 (0,17 друк. арк.).
 9. Андросенко О. О. Історичні передумови виникнення теорії обмежень як основи облікового забезпечення управління витратами / О. О. Андросенко // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 10–11 квіт. 2014 р.) / відп. ред. В. М. Яценко ; МОН України, ЧДТУ. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – С. 33–35. (0,13 друк. арк.).
 10. Андросенко О. О. Сутність управлінського аналізу / О. О. Андросенко // Фінансово-економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів: аспекти сталості та фінансової безпеки матеріали : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 5–6 листоп. 2014 р.) : у 2 ч.– Чернігів : ЧНТУ, 2014. – Ч. 1. – С. 116–118 (0,13 друк. арк.).

 


 

Доктор економічних наук, професор

 

Освіта:

 

 

Досвід роботи:

 

 

Дисципліни, що викладає:

 

 1. Методика викладання облікових дисциплін

 

Основні публікації:

 

навчальні посібники з грифом МОН,  підручники, монографії, навчальний посібник зі Свідоцтвом на авторське право на твір, статті у наукових видання, які індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus (4 стат.),

у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях тощо,

загалом більше 100 публікацій

 

Інформація про досягнення та нагороди:

 

 


 

 

Закревська Олена Юріївна

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський

облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) (2018),

доцент кафедри обліку і оподаткування (2018),

 

ОСВІТА:

2014 - 2017 рр. аспірантура денної форми Київський національний торговельно-економічний університет. Захист дисертації 31.05.2018 р. На тему: Облік і контроль поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі. Диплом кандидата наук.

2007–2008 рр. – студентка магістратури денної форми навчання ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»,  диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Магістр з обліку і аудиту»

2004–2007 рр. – студентка денної форми навчання ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Бакалавр з обліку і аудиту»

 

ДОСВІД РОБОТИ:

З грудня 2018р. – доцент кафедри обліку і оподаткування ІБТБ ДВНЗ «Університет банківської справи»

З вересня 2018 р. – головний бухгалтер ТОВ «БТБ»

З вересня 2016 до серпня 2018 року асистент кафедри обліку та оподаткування КНТЕУ

З листопада 2014 до жовтня 2017 року аспірант КНТЕУ.

З вересня 2012 року старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Університету економіки та права «КРОК»

З вересня 2008 асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту Університету економіки та права «КРОК»

З вересня 2007 р. працювала на кафедрі обліку, аналізу і аудиту ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», систематично підвищуючи свою кваліфікацію та успішно проходячи атестацію персоналу працювала на посадах: методиста, старшого методиста, провідного методиста. З вересня 2008 року почала суміщати з роботою на кафедрі викладацьку діяльність на посаді асистента, а з  жовтня 2011 року повністю перейшла на викладацьку роботу.

У 2006 році почала працювати на кафедрі обліку, аналізу і аудиту Університету економіки та права «КРОК» на посаді старшого лаборанта.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

2018 р.:

2015 р.:

2014 р.:

 

2012 р.:

 

2011 р.:

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

 1. Облік в торгівлі
 2. Оподаткування
 3. Облік і звітність в оподаткуванні
 4. Роль бухгалтера у бізнес-середовищі

 

 

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:

Інформаційні системи обліку, фінансова звітність, облік і контроль дебіторської заборгованості

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Понад 15 друкованих праць, із них, 6 статей у фахових виданнях, 1 стаття у виданнях, цитованих у наукометричних базах.

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ:

Участь в монографіях:

 1. CRYPTOC URRENCY IN THE WORD ECONOMY AND ITS ACCOUNT IN UKRAINE / Avhustova O., Zakrevska O. // Scientific development and achievements: monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 1, P. 56-67

Статті у фахових наукових виданнях:

 1. Облік і контроль, як складові управління поточною дебіторською заборгованістю на підприємствах торгівлі / О.Ю. Закревська // Економіка і управління. Вип. 3(75) – Київ, 2017. –  С. 120 – 126
 2. Організація бухгалтерського обліку поточної дебіторської заборгованості підприємства торгівлі / О.Ю. Закревська // Причорноморські економічні студії. – Вип. 20.  – Одеса, 2017. – С.103–106.
 3. Особливості відображення електронних грошей в обліку на підприємствах торгівлі / О.О. Августова, О.Ю. Закревська // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. – Вип. 5 (61). – Київ. НАУ, – С. 216–220
 4. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці торговельних підприємств / О.О. Августова, О.Ю. Закревська // Економіка. Фінанси. Право. – –  № 8. –  С.15–17.
 5. Внутрішній аудит поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі / О.Ю. Закревська // Вчені записки Університету «КРОК» – Вищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК» – 2017. – Вип. 47(3). – С. 82-90
 6. Проблеми бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у торговельних підприємствах / О.Ю. Закревська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 1 (31). – Ж. : ЖДТУ, 2015. – С. 143–155.